www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Dodatki mieszkanioweDodatki mieszkaniowe - gdy brakuje pieniędzy na czynsz.Na jaką pomoc może liczyć lokator?

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest "szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu )". Upraszczając, dodatek mieszkaniowy to określona suma pieniężna na uzupełnienie wydatków na mieszkanie, przysługujaca w przypadkach określonych przepisami.

Warunki uprawniające do przyznania dodatku

a) Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego (lokatorskiego i własnościowego) prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu zamiennego lub socjalnego w wyroku sądowym).

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom wymienionym w pkt a), jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiazującej w dniu złożenia wniosku.

  c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza o więcej niż 30%, w pewnych wypadkach 50% tzw. normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego to 35 m2 dla gospodarstwa jednoosobowego, 40 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego, 45 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego, 55 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego, 65 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego, 70 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego. W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju, wielkość tę zwiększa się o 15 m2, niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

W wypadku gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza od normatywnej powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między wydatkami na mieszkanie faktycznie ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, a kwota równa części dochodów gospodarstwa domowego. W wypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest równa lub większa niż powierzchnia normatywna, wówczas należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na normatywną powierzchnię lokalu. Aby je obliczyć, należy sumę wszystkich wydatków podzielić przez liczbę m2 powierzchni użytkowej, a następnie pomnożyć przez liczbę m2 powierzchni normatywnej.

Przyznawanie dodatku

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wzory wniosku i deklaracji zawiera wspomniane już rozporządzenie. Formularze wniosku i deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć zaświadczenie wydane przez organ właściwy w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku oraz przedstawić rachunki dotyczące wydatków.

Odmowa przyznania dodatku

Organ wydający decyzję może odmówić przyznania dodatku, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik socjalny gminy, mogący żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych

Wypłata dodatku

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, z góry. Dodatek wypłaca się do rąk samego wnioskodawcy tylko wtedy, gdy jest on właścicielem domu jednorodzinnego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21.2001 o dodatkach mieszkaniowych,
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz. 1817).

Ochrona Danych Osobowych w RSM