www.rsm.radom.pl strona główna | e-mail
INFORMACJE
Aktualności
O Spółdzielni
Akty prawne
Ochrona danych osobowych
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Jednostki Organizacyjne
Galeria zdjęć
Ogłoszenia mieszkańców
Lokale użytkowe
Przetargi
Oferty pracy
Poradnik Spółdzielczy
Obsługa techniczna
Kontakt
Druki do pobrania
e-usługi
Jakie moga być skutki upadłosci spółdzielni dla jej mieszkańców? 

Jakie mogą być skutki upadłości spółdzielni dla jej mieszkańców?

Coraz częściej sądy orzekają upadłość spółdzielni mieszkaniowych. Jakie są skutki bankructwa spółdzielni dla tych, którzy czekają na mieszkania i dla tych, którzy je mają? Kwestie te reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a konkretnie jej art. 541. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej nie oznacza dla spółdzielcy utraty mieszkania. Jego sytuacja jednak się zmienia. W jaki sposób? To zależy w dużej mierze od posiadanego przez niego prawa.

W korzystniejszej sytuacji są na pewno osoby posiadające własnościowe prawo lokatorskie do zajmowanego lokalu.

Bowiem po zakończeniu procesu upadłościowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności, zaś posiadacze lokatorskiego prawa do lokalu w najgorszym razie stają się zwykłymi najemcami. Poza tym w procesie upadłościowym syndyk może sprzedać budynki mieszkalne wraz z lokatorami.

W przypadku śmierci głównego lokatora mieszkania spółdzielczego lokatorskiego jego małżonek (jeżeli nie jest członkiem spółdzielni)

W nieprzekraczalnym terminie jednego roku powinien zgłosić się do spółdzielni celem złożenia deklaracji członkowskiej w związku z przypadającym mu lokatorskim prawem do lokalu po zmarłym małżonku. Z "przywileju" tego może skorzystać tylko rok od śmierci współmałżonka. W tym czasie spółdzielnia może przyjąć pozostającego przy życiu małżonka w poczet swoich członków, bez konieczności wszczynania postępowania spadkowego. Oznacza to, że spółdzielnia przepisuje prawo do mieszkania na pozostającego przy życiu małżonka wraz z wkładem mieszkaniowym. W tym przypadku całkowity koszt przepisania prawa lokatorskiego wynosi 100 zł tytułem wpisowego. Po upływie roku od śmierci członka spółdzielni do którego należało lokatorskie prawo, pozostający przy życiu małżonek, chcąc uregulować tytuł prawny do mieszkania, musi założyć sprawę w sądzie o stwierdzenie nabycia praw do spadku. W przypadku śmierci osoby, która posiadała własnościowe prawo do mieszkania i była członkiem spółdzielni, spadkobiercy muszą zwrócić się do sądu celem założenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.

Podstawa prawna:
Art. 14, Art. 17 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn 15.12.2000 z pózniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Ustawy można uzyskać w Dziale Organizacyjnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul Zbrowskiego 104.

Ochrona Danych Osobowych w RSM